Vásárlási szerződés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A becsikh.hu webshop (továbbiakban: webshop) a  Bécsi Kávéház és cukrászda Kft. 9021 Győr, Arany János  utca 18.; adószám:14815371-2-08 ; cg..08-09-018362  ; továbbiakban: BECSIKH.HU) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Becsikh.hu termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a BECSIKH.HU és a Becsikh.hu terméket megrendelő (továbbiakban: megrendelő) között. A vásárlási szerződést a BECSIKH.HU írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet külön rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésével egyben elfogadja a jelen vásárlási szerződés feltételeit is.

A BECSIKH.HU kijelenti, hogy mind a webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az előírt szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

A vásárlási szerződés a BECSIKH.HU, mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A BECSIKH.HU csak a www.becsikh.hu.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani. A BECSIKH.HU ennek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A BECSIKH.HU a nyilvánvalóan valótlan vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő legitimitását jogosult ellenőrizni.

ÁRAK

A Becsikh.hu terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a BECSIKH.HU kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki és/vagy adja át a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

A BECSIKH.HU FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

A BECSIKH.HU vállalja, hogy a vásárlási szerződésben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért minden tőle telhetőt elkövet. Megrendelő a megrendelés leadásával egyben azt is kijelenti, hogy a vásárlási szerződés feltételeit ismeri, elfogadja, és betartani vállalja. Ennek megrendelő általi megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyért a megrendelő helyt állni köteles.

A MEGRENDELŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő vállalja, hogy az általa véglegesített rendelésekben megrendelt terméket – az általa előzetesen választott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően – átveszi és az ellenértékét kifizeti. Amennyiben a termék kiadása a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni a BECSIKH.HU számára.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az egyedi szerződés, egy konkrét termékre vonatkozóan a megrendelés BECSIKH.HU általi jóváhagyásával (visszaigazolás kiküldése) lép hatályba, és a termék ellenértékének a kifizetésével, ill. a termék megrendelő részére való átadásával zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése maradéktalanul teljesedésbe nem megy. Minden érvényes rendelés rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) kap, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelés visszaigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelést a BECSIKH.HU a megrendelés leadását követően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül a BECSIKH.HU nem igazolja vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül. A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt áru kiszállításának megkezdése előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az rendeles@becsikh.husopron.hu címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a BECSIKH.HU egy elfogadó nyilatkozattal visszaigazolta.

PANASZKEZELÉS RENDJE

A BECSIKH.HU célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a megrendelőnek mégis panasza keletkezik a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a info@becsikh.hu e-mail címen, vagy postai levél (Bécsi Kávéház és Cukrászdfa Kft. 9021 Győr, Arany János utca 18.) útján is közölheti. A BECSIKH.HU a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panaszos megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 2001. évi CVIII. Tv. továbbá a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Győri Járásbíróság illetékes kizárólagosan.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSEK

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.